Privacyverklaring

De Rie IJzerwaren - Gereedschappen BV respecteert de privacy van de bezoekers en klanten op haar website, met name de rechten m.b.t. persoonsgegevens en manier waarop deze verwerkt worden. Vanwege de wens om transparant te zijn met onze klanten heeft beheerder een beleid opgesteld en geïmplementeerd m.b.t de verwerking van de gegevens, het doel van het opslaan ervan en het waarborgen van de rechten van de betrokkenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kunt u meer informatie vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Dit is de website van de autoriteit persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat we deze vervangen voor een nieuwere versie. 

 

1. PARTIJEN 

 

a) Website van De Rie IJzerwaren – Gereedschappen BV, hierna te noemen “website”

 

b) Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens; De Rie IJzerwaren – Gereedschappen BV, gevestigd te Lopikerweg Oost 89A, 3411 JD, Lopik, KvK nummer: 30097231, hierna te noemen beheerder;

 

 

2. CONTENT VAN DE WEBSITE

 

De content van de website, zoals de afbeeldingen, teksten, video’s enz., alsmede de technische elementen en applicaties die gebruikt worden om de website goed te laten functioneren en meer in algemene zin, alle onderdelen die op de website gebruikt worden, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten.

 

Reproducties, herhalingen, gebruik of aanpassingen, op welke wijze dan ook, in totaal of gedeeltelijk, met inbegrip van de technische applicaties, zonder vooraf expliciet schriftelijke toestemming van de beheerder, is ten strengste verboden. Ook indien, de beheerder niet direct actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming/ afzien van rechtsvervolging. 

 

 

3. WEBSITEBEHEER

 

Om de website goed te kunnen beheren, kan de beheerder ieder moment;

 

• Bepaalde onderdelen van de website of de hele website voor bepaalde personen/groepen/bezoekers schorsen, onderbreken of beperken.

 

• Informatie/data verwijderen, die het functioneren van de website verstoort of in strijd zijn met wetgeving of in strijd is met internet- etiquette.

 

• De website tijdelijke deactiveren, om updates door te voeren. 

 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEDEN

 

De beheerder is in geen geval juridisch verantwoordelijk voor falen, storingen, haperingen oftewel het functioneren van de website, waardoor bepaalde functionaliteiten of de website in zijn geheel niet of niet goed functioneren.

 

U bent zelfverantwoordelijk voor de manier waarop u toegang verkrijgt tot het internet, via welke apparatuur, alsmede de beveiligingsmaatregelen die u genomen heeft.

 

U moet zelf voldoende maatregelen treffen, om beschermd te zijn tegen (internet)visrussen. U bent bovendien zelfverantwoordelijk voor de websites en gegevens die u op internet raadpleegt. 

 

De beheerder is in geen geval aansprakelijk voor juridische procedures die bezoekers tegen u voeren;

 

• Wegens het gebruik van de website of diensten die online worden aangeboden.

 

• Wegens het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

 

De beheerder is eveneens niet verantwoordelijk voor de opgelopen schade, die u of derden oplopen of schade aan apparatuur die u of derden oplopen, als gevolg van de verbinding met of het gebruik van de website.

 

U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Als de beheerder alsnog betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, dan is hij gerechtigd alle schade die hieruit voortvloeit bij u te verhalen. 

 

5. GEGEVENS VERZAMELEN

 

Uw gegevens worden verzameld door beheerder en haar verwerkers. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die verbonden zijn aan een identificeerbaar natuurlijk persoon. Een persoon kan worden geïdentificeerd door een identificator, zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economisch, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het commercieel onderhouden van de relatie met u en voor het eventueel verwerken van bestellingen en of andere transacties die door de applicatie gedaan worden. 

 

Indien u zelf persoonsgegevens tegenkomt op de website, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan. 

 

6. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW GEGEVENS

 

Volgens artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen het recht tot inzage, rectificatie of het verwijderen van zijn of haar persoonsgegevens of beperking in de verwerking ervan. Daarnaast heeft iedereen recht op tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt zo’n recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of brief. 

 

Bij ieder verzoek dient u een kopie mee te sturen van een geldig identiteitsbewijs (van u), waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

 

Binnen 1 maand na ontvangst van zo’n dergelijk verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn met 2 maanden worden verlengd. 

 

7. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

In geval van het schenden van wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze, na een goede onderbouwing, overgedragen aan de autoriteiten. Hierna vallen deze gegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring. 

 

8. COMMERCIËLE AANBIEDING

 

De beheerder kan haar klanten commerciële aanbiedingen sturen, middels een e-mailing. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u zich te allen tijde uitschrijven middels de uitschrijf-link, die vermeld staat onder iedere commerciële e-mailing. Mocht u hier problemen mee ondervinden c.q. lukt dit niet, dan kunt u uiteraard altijd ook contact opnemen met beheerder, om dit verzoek op een andere manier in te dienen. 

 

9. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

 

De gegevens worden bewaard en gebruikt door de beheerder voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Per formulier wordt er in deze privacyverklaring een gedetailleerdere uitleg gegeven. 

 

10. COOKIEBELEID 

 

De beheerder werkt met cookies om de website goed te kunnen laten functioneren, alsmede om het gedrag van bezoekers in het algemeen te analyseren ten einde om u een betere service te kunnen geven. U kunt meer informatie vinden over ons cookiegebruik op onze Cookie pagina. 

 

11. BEELDMATERIAAL EN AANGEBODEN PRODUCTEN

 

Aan het beeldmateriaal, behorend bij aanbieding, producten of aangeboden diensten kan geen recht worden ontleend. 

 

12. TOEPASSELIJK RECHT

 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden.

 

13. TOT WANNEER BLIJVEN DE GEGEVENS BEWAARD?

 

De opgeslagen gegevens bevatten geringe minimale gevoelige informatie. Omdat we analyses ook willen doen in de toekomst en deze willen vergelijken met de gegevens van vandaag, bewaren we de gegevens oneindig, tenzij dit hieronder anders staat aangegeven.

Indien u wilt dat uw gegevens tussentijds alsnog verwijderd worden, dan kunt u dit ons laten weten via e-mail, telefoon of brief.