Algemene voorwaarden


                             Algemene Voorwaarden voor consumenten via Webwinkel

 

 

Artikel 1 Definities

    a. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
    voorwaarden wordt verstaan onder: bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    b. Consument: de natuurlijke persoon die niet (mede) handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en op afstand een overeenkomst aangaat met de verkoper;
    c. dag: kalenderdag;
    d. gegevensdrager: elk medium dat de consument of de verkoper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,op te slaan op een manier die
    toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
    e. herroepingsrecht: het recht dat de consument heeft om binnen een bepaalde bedenktermijn af  te zien van de overeenkomst op afstand;
    f. verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt;
    g. koop op afstand: de overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is;
    h. overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij, in het kader van een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op
    afstand, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 

Artikel 2 Identiteit van het Vertaz-lid

 De Rie IJzerwaren - Gereedschappen B.V.

 Lopikerweg Oost 89a

 3411 JD  Lopik

 Tel.nr. 0348-551244

 Emailadres: info@derie-lopik.nl

 Internet: https://derie-lopik.nl 

 KvK 30097231  Handelsregister Kamer van Koophandel te Utrecht

 BTW-identificatienummer: NL8207.49.229B.01

 Bereikbaarheid

 Van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur

 Zaterdag: 08:30 tot 16:00 uur

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

1.      Op alle aanbiedingen, adviezen, bestellingen, aankopen, levering, diensten van en overeenkomsten met het Vertaz-lid is het gestelde in deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.      Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld, op een wijze waarop de consument deze algemene voorwaarden kan raadplegen en duurzaam kan opslaan.

3.      Het plaatsen van een bestelling, dan wel het accepteren van een aanbieding houdt in dat de consument van de inhoud van deze algemene voorwaarden heeft kennis genomen en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het Vertaz-lid en de consument, voor zover van dezealgemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

4.      Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van het Vertaz-lid worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door het Vertaz-lid ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


    Artikel 4 Aanbiedingen/overeenkomsten

1.      Overeenkomsten met het Vertaz-lid komen eerst tot stand nadat de bestelling door het Vertaz-lid schriftelijk is geaccepteerd en bevestigd of, bij gebreke daarvan, door de uitvoering van de opdracht door het Vertaz-lid.

2.      Het Vertaz-lid is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt het Vertaz-lid dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.      Het Vertaz-lid dient door de consument tijdig te worden voorzien van benodigde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hieronder wordt verstaan de gegevens die door het Vertaz-lid mondeling en/of schriftelijk worden opgevraagd bij de consument en/of waarvan de consument begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze essentieel zijn voor het aangaan en/of de uitvoering van een overeenkomst.

4.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod omvat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Indien er afbeeldingen gebruikt worden zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen en/of fouten binden het Vertaz-lid niet.

5.      Het Vertaz-lid is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.

6.      Bij het aanbod van het Vertaz-lid worden aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens verstrekt:

a. de identiteit en, indien de koop op afstand verplicht tot vooruitbetaling van de prijs of een gedeelte daarvan, het adres van het Vertaz-lid;

b. de belangrijkste kenmerken van de zaak;

c. de prijs, met inbegrip van alle belastingen, van het product(en) en/of de dienst(en);

d. voor zover van toepassing: de kosten van aflevering;

e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand;

f. indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief: de hoogte van het geldende tarief;

g. de termijn voor de aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

h. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van zaken.

7.      Het Vertaz-lid kan zich -binnen de wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien het Vertaz-lid op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te binden.

8.      Het Vertaz-lid zal aan de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke gegevensdrager, de volgende gegevens verstrekken, voor zover dat niet reeds is geschied voordat de koop op afstand is gesloten:

       a. de in artikel 2. van deze algemene voorwaarden opgenomen gegevens;    

       bhet bezoekadres van de vestiging van het Vertaz-lid waar de consument een klacht kan indienen;

       c. voor zover van toepassing: gegevens omtrent de garantie en omtrent in het kader van de koop op afstand aangeboden diensten;

       d. indien de koop op afstand een duur heeft van meer dan een jaar dan wel een onbepaalde duur: de vereisten voor opzegging van de overeenkomst.

 

Artikel 5 Prijzen en betalingen

1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of op grond van (wettelijke) voorschriften.

2.      De vermelde prijzen van de aangeboden producten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeldt of schriftelijk overeengekomen.

3.      Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen door het Vertaz-lid nadere voorwaarden worden gesteld.

4.      De consument dient de verschuldigde bedragen direct op de door het Vertaz-lid aangegeven wijze te voldoen.

5.      De consument heeft de plicht jegens het Vertaz-lid om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het Vertaz-lid te melden.

6.      Indien de consument met enige betaling in gebreke is, is het Vertaz-lid gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na het sluiten van de koopovereenkomst, is de consument gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij overeengekomen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht

1.      Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst, zonder opgave van redenen, te ontbinden gedurende 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is aangegaan. In deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal de verpakking slechts in die mate uitpakken, voor zover dat nodig is, om te komen   beoordelen of hij het product wenst te behouden.

2.      Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien het product en alle geleverde toebehoren onbeschadigd retour zijn gezonden en het ordernummer duidelijk is vermeld. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten voor terugzending voor zijn rekening.

3.      Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal het Vertaz-lid dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending terug voldoen.

4.      Maatwerkproducten kunnen retour worden gestuurd, maar hiervoor wordt het aankoopbedrag niet terugbetaald.

 

Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht

Het Vertaz-lid kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten bij de volgende producten:

- die naar hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

- die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

- waarvan de verpakking door de consument onbruikbaar is gemaakt;

- die geopend c.q. gebruikt zijn;

- die door het Vertaz-lid tot stand zijn gebracht volgens specificatie(s) van de consument.

 Artikel 8 Levering

1.      Levering door het Vertaz-lid vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door het Vertaz-lid anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan het Vertaz-lid. Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) de consument in ontvangst wordt genomen. Eventuele gebleken gebreken dient de consument binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen twee (2) maanden na ontdekking, schriftelijk en gemotiveerd aan het Vertaz-lid te melden.

2.      Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat de consument als laatste aan het Vertaz-lid kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

3.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij het Vertaz-lid tot het moment van bezorging/levering aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan het Vertaz-lid bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.      Het Vertaz-lid kiest het vervoermiddel.

5.   Alle bestellingen binnen Nederland vanaf € 150,- (netto aankoop, zonder verzendkosten) worden gratis verzonden. Bij een order met een bestelwaarde onder €150,- wordt er een bijdrage voor de verzendkosten gevraagd van € 6,95. 

6.   Het is mogelijk dat door een (gedeeltelijke) retourzending het restant van de order een waarde heeft welke onder de verzendkosten vrije drempel is gekomen. De verzendkosten worden dan alsnog in rekening gebracht.

7.   Als we je bestelling in meerdere malen leveren betaal je slechts één maal de verzendkosten. Spoed- en deellevering op nadrukkelijk verzoek van de klant (binnen de aangegeven levertijd op moment van bestellen) kan gepaard gaan met aanvullende verzendkosten. Bij een deellevering binnen 30 dagen na bestellen behoudt De Rie IJzerwaren – Gereedschappen BV zich het recht voor de naleveringen in een nieuwe order onder te brengen. Dit betekent dat de herroepingsmogelijkheid van reeds geleverde producten in is gegaan op de datum van levering.

8.   We leveren altijd je bestelling bij je thuis of desgewenst, bij een vervangend adres.

9.   Verzendkosten: Nederland € 6,95 (gratis boven € 150,-)

10.Artikelen welke extra hoog en/of zwaar zijn kunnen, zoals grote kruiwagens, kunnen ook thuis geleverd worden. Omdat hier speciaal vervoer voor geregeld wordt is er vooraf contact om te bepalen wanneer het artikel geleverd kan worden. We gaan er dan ook vanuit dat je op het afgesproken levermoment aanwezig bent. Vanwege de kosten die met dit vervoer gemoeid zijn wordt er een tegemoetkoming in de gemaakte kosten van €35,- gerekend wanneer je op het afgestemde moment toch niet aanwezig blijkt te zijn.

Artikel 9 Conformiteit en garantie

1.      Het Vertaz-lid staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2.      Het vorenstaande strekt zich niet verder uit dan de voor het betreffende product geldende voor de fabrikant en/of de importeur verstrekte garantie(s). Het vorenstaande vervalt indien gebreken zich voordoen na wijzigingen en/of reparaties aan het product, die zonder schriftelijke toestemming door of namens de consument zijn aangebracht en/of uitgevoerd.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1.      Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen – uit welke hoofde ook – die het Vertaz-lid op de consument heeft, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, eigendom van het Vertaz-lid.

2.      Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van het Vertaz-lid, totdat alle vorderingen die het Vertaz-lid op de consument heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.

3.      De consument is niet bevoegd de goederen, welke in eigendom toebehoren aan het Vertaz-lid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Vertaz-lid door te leveren of te bezwaren. Het Vertaz-  lid behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van het Vertaz-lid met betrekking tot alle vorderingen van het Vertaz-lid op afnemer alvorens het Vertaz-lid toestemming verleent voor doorlevering.

4.      Indien de consument de goederen heeft doorgeleverd, wordt de consument bewaarder van de goederen ten opzichte van het Vertaz-lid, en is de consument verplicht het eigendomsvoorbehoud van het Vertaz-lid voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn wederpartij, het Vertaz-lid daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van eigendom van de goederen van het Vertaz-lid duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.

5.      De consument verplicht zich op eerste verzoek van het Vertaz-lid mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de consument uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn wederpartij verkrijgt of zal verkrijgen. Op het eerste verzoek van het Vertaz-lid zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien het Vertaz-lid geregistreerd pandrecht wenselijk acht.

6.      De consument is verplicht de goederen die onder het eigendomsvoorbehoud van het Vertaz-lid zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van het Vertaz-lid te bewaren. Indien de door het Vertaz-lid geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de consument op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan het Vertaz-lid bij voorbaat over tot zekerheid van de vorderingen van het Vertaz-lid welke zij op hem hebben vanwege door het Vertaz-lid geleverde goederen.

7.      Indien de consument niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar de mening van het Vertaz-lid dreigt te gaan verkeren, is het Vertaz-lid bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen -ongeacht in wiens handen ze zich bevinden- terug te nemen. De consument zal het Vertaz-lid te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en / of gebouwen ter inspectie van de goederen en / of ter uitoefening van de rechten van het Vertaz-lid. Bij terugname zal de consument worden gecrediteerd op basis van de waarde die ter beoordeling van het Vertaz-lid aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van het Vertaz-lid op vergoeding van de uit een en ander voor het Vertaz-lid voortvloeiende schade.

8.      Voornoemde bepalingen laten de overige aan het Vertaz-lid toekomende rechten onverlet. Het risico terzake van goederen en diensten gaat reeds op het moment van de aflevering op de consument over.


 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1.      Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door het Vertaz-lid geleverde producten en/of diensten (hieronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen: tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, monsters etc.) en de vormgeving    daarvan, en met betrekking tot alles wat het Vertaz-lid ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen handleidingen, verpakkingen, catalogi en afbeeldingen, komen toe aan het Vertaz-lid.

2.      Het is de afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten en/of diensten te verwijderen of te wijzigen. Het is de afnemer voorts verboden om merken, logo’s en/of afbeeldingen van de geleverde producten te doen gebruiken.

3.      De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website(s) van het Vertaz-lid, de vormgeving daarvan en de op de website van het Vertaz-lid opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto’s, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook komen toe aan het Vertaz-lid en mogen zonder toestemming van het Vertaz-lid niet worden gebruikt.

4.      Het Vertaz-lid sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele inbreuken op enig intellectueel of industriële eigendomsrechten aan derden, als gevolg van en in verband met door haar aan de afnemer geleverde producten en/of diensten uit.

 

Artikel 12 Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en

mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het

verkeer tussen de consument en het Vertaz-lid, dan wel tussen het Vertaz-lid en derden, voor zover

betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en het Vertaz-lid, geldt, voor wat betreft

eventuele aansprakelijkheid het bepaalde in artikel 13.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1.      Indien en voor zover het Vertaz-lid aansprakelijk is jegens de consument en deze aansprakelijkheid is gedekt onder een door het Vertaz-lid terzake afgesloten verzekering, is het Vertaz-lid slechts aansprakelijk tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert. Indien het Vertaz-lid aansprakelijk is en deze aansprakelijkheid niet is gedekt, dan wel de verzekeraar niet uitkeert, onder een terzake door het Vertaz-lid afgesloten verzekering, zal de verplichting tot vergoeding van schade, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde zijn beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de garantie van de zaken en/of diensten, waaromtrent de schade is ontstaan, dan wel ten hoogste tot de factuurwaarde van de door het Vertaz-lid verstrekte adviezen en/of toelichtingen c.q. bij gebreke van een factuurwaarde ten    hoogste tot een bedrag van € 500,00.

2.      Het Vertaz-lid is nimmer aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van handelen of nalaten van de consument, in strijd met de bij de aflevering van het product door het Vertaz-lid verstrekte productinformatie (zoals, maar niet beperkt tot, op etiketten, bijsluiters, handleidingen etc.).

 

Artikel 14 Overmacht

1.      Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft het Vertaz-lid in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit aan de consument schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat het Vertaz-lid gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar voor consument is.

2.      Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan het Vertaz-lid kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 

Artikel 15 Diversen

1.      Indien de consument aan het Vertaz-lid schriftelijk opgave doet van een adres, is het Vertaz-lid gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de consument aan het Vertaz-lid schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

2.      Wanneer door het Vertaz-lid gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toestaat, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht ontlenen aan de omstandigheid dat het Vertaz-lid deze algemene voorwaarden niet steeds strikt en/of volledig heeft toegepast.

 

Artikel 16 Nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen

In het geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig en/of vernietigbaar is c.q. zal zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht voor zover, gegeven de strekking en het doel van deze algemene voorwaarde, die overige bepalingen niet onlosmakelijk verbonden zijn met de nietige en/of

vernietigbare bepaling(en), en zal/zullen, in geval van nietigheid en/of vernietigbaarheid van één of

meer bepalingen, één of meer bepalingen worden vastgesteld, die gegeven de strekking en het doel

van deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder van nietige en/of vernietigbare bepalingen, zo min mogelijk afwijk(t)(en) van die nietige en/of vernietigbare bepalingen. De strekking van deze algemene voorwaarden blijft in een dergelijk geval, zoveel als mogelijk gehandhaafd.

 

Artikel 17 Privacy

Bij de verwerking van persoonsgegevens wordt de Algemene verordening gegevensbescherming te allen tijde

in acht genomen.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.      Alle met het Vertaz-lid gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

2.      Alle geschillen die tussen het Vertaz-lid en de consument worden uitsluitend voorgelegd aan de  bevoegde rechter in het arrondissement waar het kantoor van het Vertaz-lid is gevestigd, tenzij de consument binnen een maand nadat het Vertaz-lid zich jegens de consument op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage op 15 maart 2019
onder nr. 40407209.